سهم صندوق توسعه ملی حاصل از صادرات نفت ۴۰ درصد تعیین شد

تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را ۴۰ درصد تعیین کردند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه (اول اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الف تبصره یک ماده واحده در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با آن موافقت کردند.


بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی،  ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ۴۰ درصد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳلامی اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ درﻃﻮل ﺳﺎل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑلافاصله ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ اﯾﻦ وﺟﻮه و ﺳﻬﻢ ۱۴ و نیم درصد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ۱۴ و نیم درصد ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ (ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ ۳ درصد ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ درآﻣﺪی ۲۱۰۱۰۹ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره(۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. کلا سهم ۳ درصد باید به ردیف مذکور واریز شده و صدر درصد آن به استان ها در جدول شماره ۱۰ اختصاص یابد. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم امسال، محاسبه و تسویه می‌شود. 


در ادامه تبصره و بر اساس پیشنهادی که به تصویب رسید، گزارش هزینه کرد سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ،(ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر) و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ می‌شود.


آخرین اخبار
اعضای ناظر مجلس در شورای عالی حفاظت محیط زیست و استاندارد تعیین

تهران- ایرنا- نمایندگان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی حفاظت محیط زیست و استاندارد را انتخاب کردند.

آخرین اخبار
راه اندازی صدها سانتریفیوژ جدید مطابق قانون اقدام راهبری برای

تهران – ایرنا – عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ایران منتظر وقت کشی غرب در مذاکرات نخواهد ماند و گفت: راه‌اندازی صدها سانتریفیوژ جدید دقیقا مطابق با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها انجام شد.

آخرین اخبار
مخبر از برنامه ریزی دولت برای معکوس کردن مهاجرت خبر داد

تهران – ایرنا – معاون‌ اول رئیس‌ جمهور گفت: برنامه‌ریزی دولت برای معکوس کردن مهاجرت، ایجاد شهرهای مولد در سواحل جنوب است و با این شیوه تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ کاهش می‌یابد و مردم انتخاب و شرایط بهتری برای کار و زندگی در نقاط غیرشهری خواهند داشت.