آخرین اخبار

دعا و اعمال ورود به منزل جدید و یا محل کار جدید – مازیار میر

دعا و اعمال ورود به منزل جدید و یا محل کار جدید در منابع حدیثی دعاها و اعمالی در زمینه ورود به منزل جدید و یا محل کسب و کار وارد شده است این مطلب نتیجه تحقیق در این زمینه است: